شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشگاه زنجان

3 پژوهشگر پسادکتری گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس اداره کل استاندارد، زنجان،

5 کارشناس اداره کل استاندارد، زنجان، ایران

چکیده

غذا و تغذیه ازجمله نیازهای اساسی جامعه بشری و تأمین آن در مقوله امنیت و بهداشت غذایی نهفته است. تأمین مواد غذایی باکیفیت، سالم و کافی برای جمعیت کشور از مسائل اصلی هر جامعه‌ای است. قند و شکر عـلاوه بـر اهمیت غذایی، ازلحاظ سیاسی و اقتصادی نیز همواره به‌عنوان یـک محصول استراتژیک مهم، مطرح و موردتوجه بـوده اسـت. میزان خاکستر قند یکی از مهم‌ترین پارامترهای تعیین‌کننده کیفیت قند است. هر یک از املاح ایجادکننده خاکستر دارای میزان مجاز مصرف روزانه هستند و درصورتی‌که میزان دریافت آن‌ها از این مقدار مجاز بیشتر شود موجب بروز مشکلات جسمی خواهد شد بنابرین تعیین مقدار و ماهیت خاکستر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بالا بودن نمره خاکستر قند یکی از مشکلات جدی صنایع تولید قند و شکر است. در این مطالعه، برای اولین بار کاتیون‌های فلزی ایجادکننده خاکستر قند شناسایی شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. کاتیون‌های کلسیم، منیزیوم، سدیم، پتاسیم، روی و آهن به‌عنوان عناصر اصلی ایجادکننده خاکستر در مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفتند و منابع واردسازی آن‌ها به چرخه تولید مشخص گردید. نتایج نشان داد خاکستر قند در نمونه‌های مورد بررسی از جنس کلسیم و سدیم است.

کلیدواژه‌ها