بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

کلسیم آلومینات به همراه دوپانت‌های ‏Na+‎‏ و ‏Cu2+‎‏ در دمای 950 درجه سانتی گراد در اتمسفر بی اثر شده با کربن-‏اکتیو به روش سل- ژل سنتز گردید. به منظور شناسایی فازهای کلسیم آلومینات از از پراش اشعه ایکس(‏XRD‏) استفاده شد ‏که تشکیل فازهای ‏CaAl12O19‎‏ و ‏CaAl19O23‎‏ را نشان داد. بررسی نتایج حاصل از‎ ‎تصویربرداری‎ SEMمورفولوژی نمونه را ‏به صورت لایه‌های موازی رشد یافته نمایش داد. با تابش نور و تحریک الکترون‌های یون ‏Cu2+‎‏ ، نشر این یون منجر به ‏حساس شدن و نشر نور به وسیله یون‌هایNa+‎‏ به میزبانی کلسیم آلومینات گردید. هم‌چنین روش نورتابناکی نشان‌دهنده‌ی ‏نورتابناکی حساس شده یون ‏Na+‎‏ بوسیله یون ‏Cu2+‎‏ به میزبانی کلسیم آلومینات می باشد. درسه ناحیه 270، 300 و ‏‏380 نانومتر برانگیختگی و نشر ترکیب ثابت گردید. پیوستگی نانوذرات کلسیم آلومینات نورتابناکی سنتز شده بطورقابل ‏ملاحظه باعث رشد صفحاتی به صورت لایه لایه شدند که با افزایش زمان حرارت‌دهی می‌توان رشد بیشتر این صفحات را ‏انتظارداشت. این نمونه می‌تواند یک ماده نورتابناکی جدید باشد. باتوجه به نتایج و ویژگی‌های مشاهده شده می‌توان نمونه‌ی ‏سنتز شده را یک ترکیب نیمه هادی نورتابناکی چندکاربردی دانست.‏

کلیدواژه‌ها