مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگا زنجان

2 دانشجو، گروه شیمی دانشگاه زنجان

3 گروه شیمی دانشگاه زنجان

چکیده

در این مقاله تهیه یک باز شیف نوع 2O2N از خانواده سالن‌ها با نام بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل و بکارگیری آن در فرآیند استخراج حلالی یون مس از محلول‌های سدیم نیترات و آمونیم‌کلراید گزارش شده است. استخراج از محیط‌های سدیم نیترات در pHهای بالا به دلیل تشکیل رسوب امکان‌پذیر نبود، در حالی که احتمال تشکیل کمپلکس آمونیاکی مس امکان استخراج این یون در pHهای بالاتر را فراهم می‌کرد. پارامترهای موثر بر کارآیی فرآیند استخراج از جمله pH فاز آبی، غلظت الکترولیت، غلظت استخراج‌کننده در فاز آلی و وابستگی فرآیند استخراج به زمان مطالعه شدند. تحلیل داده‌های استخراج نشان داد که استوکیومتری گونه استخراج شده 1:1 (فلز به لیگاند) است. گزینش‌پذیری سیستم استخراجی مطالعه شده نسبت به یون مس در مقایسه با دو یون فلزی کبالت و نیکل بر حسب pH فاز آبی و زمان استخراج گزارش شده است. بالاترین یون‌گزینی نسبت به یون مس در مقایسه با دو یون دیگر در pH برابر 8 قابل دستیابی بود. این درحال بود که بالاترین انتخاب پذیری می‌توانست با انتخاب زمان کمتر برای تعادل استخراج به دست آید.

کلیدواژه‌ها