پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در این مطالعه حذف یونهای کادمیم بوسیله ذرات پوسته هسته انبه به عنوان زیست جاذب با تکنیک ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. اثر متغیرهای تجربی مثل pHمحلول اولیه، سرعت هم زدن، غلظت اولیه کادمیم حل شده، مقدار جاذب و زمان تماس بر روی کارایی جذب و ظرفیت جاذب مطالعه شدند و مقادیر بهینه بدست آمدند. فرایند جذب سطحی وابسته به pHبوده و بیشینه جذب سطحی آنالیت در pH=8 بدست آمد. سرعت هم زدن rpm600 و مدت تماس 60 دقیقه به دست آمد. مقدار بهینه جاذب 0.32 گرم بر لیتر و غلظت اولیه کادمیم 0.5 میلی گرم بر لیتر بدست آمد (یعنی 6.4 گرم بر لیتر برای 10 میلی گرم بر لیتر کادمیم). در شرایط بهینه کارایی حذف کادمیم %96.31 بدست آمد. نتایج آزمایش جذب سطحی نشان داد که جذب یونهای کادمیم بر روی جاذب با ایزوترمهای لانگموییر و فروندلیچ همخوانی دارد. از میان این ایزوترمها بهترین همخوانی را ایزوترم فروندلیچ نشان داد. سینتیک جذب کادمیم از معادله شبه مرتبه دوم پیروی می نمود.

کلیدواژه‌ها