نمایه نویسندگان

ت

  • تقوی فردود، سعید شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

ح

  • حقی، اصغر پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

ر

  • رضادوست اطهر، مهسا شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
  • رمضانی، علی شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

ک

  • کامیاب، احسان شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

م

  • مرادنیا، فرزانه شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
  • مصطفوی، مریم مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
  • مفتخر، مهدیه مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

ی

  • یافتیان، محمد رضا مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]