بر اساس نویسندگان

ب

  • بیگدلی، تانیا [1] دکتری تخصصی شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

پ

  • پاسدار، هدی [1] دانشیارشیمی معدنی ;دانشکده شیمی،واحد‎ ‎تهران شمال،دانشگاه آزاداسلامی، تهران،یران

ح

س

م

ی