اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن کرمی

شیمی تجزیه دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور ابهر

www.nanorasis.com
karami_hyahoo.com
02435233556
0000-0002-8870-6723

h-index: 23  

سردبیر

سعید رعیتی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

rayatikntu.ac.ir

h-index: 22  

معاون سردبیر

علی رضا کاظمی زاده

شیمی آلی استادیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

alirezakazemizadehyahoo.com
0000-0003-3085-5125

h-index: 15  

دبیر تخصصی

ناصر دلالی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشگاه زنجان

naser.dalaliznu.ac.ir

سیاوش نوروزی

شیمی تجزیه استادیار شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

s.nourooziznu.ac.ir
0000-0001-5908-6580

اعضای هیات تحریریه

حبیب اشعثی سرخابی

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

habib.ashassigmail.com

h-index: 28  

منصور انبیاء

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت

anbiaiust.ac.ir

h-index: 23  

محسن بابائی

شیمی تجزیه استادیار گروه تشخیص هویت و علوم پزشکی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین

babaei.mohsengmail.com

علیرضا ختائی

شیمی کاربردی استاد شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

ar_khataeeyahoo.com
0000-0002-4673-0223

h-index: 58  

کاظم دیندار صفا

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه تبریز

kazemdsafayahoo.com
0000-0003-4550-9751

h-index: 18  

علی رمضانی

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه زنجان

aliramazanigmail.com
0000-0003-3072-7924

h-index: 48  

سید حسن زوار موسوی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه گیلان

hzmousaviguilan.ac.ir
0000-0002-7276-9375

h-index: 18  

لطفعلی سقط فروش

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه پیام نور

saghatforoushgmail.com
0000-0001-6781-455X

h-index: 21  

رضا غیاثی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

rezaghiasi1353hotmail.com
0000-0002-1200-6376

h-index: 15  

محمدعلی کریمی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور تهران

ma_karimi43yahoo.com

h-index: 15  

داود مرادخانی

مهندسی مواد دانشیار گروه متالورژی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/moradkhani-davood
moradkhaniznu.ac.ir

h-index: 16  

احمد رضا مساح

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

massahiaush.ac.ir

h-index: 18  

جواد مقدم

متالورژی دانشیار متالورژی دانشگاه زنجان

moghaddamznu.ac.ir

مرتضی واحدپور

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/vahedpour-morteza
vahedznu.ac.ir
0000-0002-9818-325X

محمد رضا یافتیان

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

yaftianznu.ac.ir
0000-0003-3699-7861

h-index: 25  

ویراستار

محمود رضا نیستانی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

neyestaniznu.ac.ir

ویراستار ادبی

نرگس واعظی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

nargesvaeziznu.ac.ir