اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن کرمی

شیمی تجزیه دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور ابهر

www.nanorasis.com
karami_hatyahoo.com
02435233556
h-index: 23

سردبیر

ناصر دلالی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشگاه زنجان

naser.dalaliatznu.ac.ir

معاون سردبیر

علی رضا کاظمی زاده

شیمی آلی استادیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

alirezakazemizadehatyahoo.com

h-index: 15

دبیر تخصصی

سیاوش نوروزی

شیمی تجزیه استادیار شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

s.nourooziatznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حبیب اشعثی سرخابی

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

habib.ashassiatgmail.com

h-index: 28

منصور انبیاء

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت

anbiaatiust.ac.ir

h-index: 23

محسن بابائی

شیمی تجزیه استادیار گروه تشخیص هویت و علوم پزشکی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین

babaei.mohsenatgmail.com

علیرضا ختائی

شیمی کاربردی استاد شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

ar_khataeeatyahoo.com

h-index: 58

کاظم دیندار صفا

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه تبریز

kazemdsafaatyahoo.com

h-index: 18

سعید رعیتی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

rayatiatkntu.ac.ir

h-index: 22

علی رمضانی

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه زنجان

aliramazaniatgmail.com

h-index: 48

سید حسن زوار موسوی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه گیلان

hzmousaviatguilan.ac.ir

h-index: 18

لطفعلی سقط فروش

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه پیام نور

saghatforoushatgmail.com

h-index: 21

رضا غیاثی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

rezaghiasi1353athotmail.com

h-index: 15

محمدعلی کریمی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور تهران

ma_karimi43atyahoo.com

h-index: 15

داود مرادخانی

مهندسی مواد دانشیار گروه متالورژی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/moradkhani-davood
moradkhaniatznu.ac.ir

h-index: 16

احمد رضا مساح

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

massahatiaush.ac.ir

h-index: 18

جواد مقدم

متالورژی دانشیار متالورژی دانشگاه زنجان

moghaddamatznu.ac.ir

مرتضی واحدپور

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/vahedpour-morteza
vahedatznu.ac.ir

محمد رضا یافتیان

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

yaftianatznu.ac.ir

h-index: 25

صفحه آرا

فاطمه صادقی

شیمی کارشناسی ارشد شیمی

f_sadeghi678atyahoo.com

ویراستار

محمود رضا نیستانی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

neyestaniatznu.ac.ir

ویراستار ادبی

نرگس واعظی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

nargesvaeziatznu.ac.ir