اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حسن کرمی

شیمی تجزیه دانشیار شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور ابهر

www.nanorasis.com
karami_hatyahoo.com
02435233556
0000-0002-8870-6723

h-index: 23  

سردبیر

ناصر دلالی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه گروه شیمی دانشگاه زنجان

naser.dalaliatznu.ac.ir

معاون سردبیر

علی رضا کاظمی زاده

شیمی آلی استادیار شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

alirezakazemizadehatyahoo.com
0000-0003-3085-5125

h-index: 15  

دبیر تخصصی

سیاوش نوروزی

شیمی تجزیه استادیار شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

s.nourooziatznu.ac.ir
0000-0001-5908-6580

اعضای هیات تحریریه

حبیب اشعثی سرخابی

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه تبریز

habib.ashassiatgmail.com

h-index: 28  

منصور انبیاء

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه علم و صنعت

anbiaatiust.ac.ir

h-index: 23  

محسن بابائی

شیمی تجزیه استادیار گروه تشخیص هویت و علوم پزشکی، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین

babaei.mohsenatgmail.com

علیرضا ختائی

شیمی کاربردی استاد شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

ar_khataeeatyahoo.com
0000-0002-4673-0223

h-index: 58  

کاظم دیندار صفا

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه تبریز

kazemdsafaatyahoo.com
0000-0003-4550-9751

h-index: 18  

سعید رعیتی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه خواجه نصیر طوسی

rayatiatkntu.ac.ir

h-index: 22  

علی رمضانی

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه زنجان

aliramazaniatgmail.com
0000-0003-3072-7924

h-index: 48  

سید حسن زوار موسوی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه گیلان

hzmousaviatguilan.ac.ir
0000-0002-7276-9375

h-index: 18  

لطفعلی سقط فروش

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه پیام نور

saghatforoushatgmail.com
0000-0001-6781-455X

h-index: 21  

رضا غیاثی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

rezaghiasi1353athotmail.com
0000-0002-1200-6376

h-index: 15  

محمدعلی کریمی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه پیام نور تهران

ma_karimi43atyahoo.com

h-index: 15  

داود مرادخانی

مهندسی مواد دانشیار گروه متالورژی دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/moradkhani-davood
moradkhaniatznu.ac.ir

h-index: 16  

احمد رضا مساح

شیمی آلی استاد شیمی آلی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

massahatiaush.ac.ir

h-index: 18  

جواد مقدم

متالورژی دانشیار متالورژی دانشگاه زنجان

moghaddamatznu.ac.ir

مرتضی واحدپور

شیمی فیزیک استاد شیمی فیزیک دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/vahedpour-morteza
vahedatznu.ac.ir
0000-0002-9818-325X

محمد رضا یافتیان

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

yaftianatznu.ac.ir
0000-0003-3699-7861

h-index: 25  

ویراستار

محمود رضا نیستانی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

neyestaniatznu.ac.ir

ویراستار ادبی

نرگس واعظی

شیمی تجزیه دانشگاه زنجان

nargesvaeziatznu.ac.ir