اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • سردبیر مجله، هیئت تحریریه، داوران و بویژه نویسندگان مکلف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیتهای مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن عمل نمایند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به منزله اطلاع و پیروی از این حقوق می باشد. در صورت احراز عدم پایبندی هر یک از افراد فوق به این اصول و مسئولیت‌ها، مجله در هرگونه اقدام قانونی محق می باشد. موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، باید راهنمای نویسندگان و عوامل داوری و انتشار مجله باشد.
  • مسئولیت‌ها و تعهدات نویسندگان 

  v     مقالات ارسال شده باید در زمینه­ تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق آیین نگارش مجله باشد.

  v     مقالات ارائه شده می بایست حاصل پژوهش اصیل (Original research) نویسندگان ارائه کننده مقاله بوده و هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود. پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشند.

  v     مسئولیت صحت و دقت محتوای مقالات بر عهده نویسندگان است و نویسندگان موظفند از صحت و دقت محتوای مقالات اطمینان حاصل کنند و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

  v     نویسندگان موظف به احتراز از "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی هستند.

  v     نویسندگان حق ارسال مجدد یک مقاله را ندارند. به عبارت دیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.

  v     نویسندگان مجاز به "انتشار همپوشان" نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده‌ها و یافته های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله ای با عنوان جدید است.

  v     نویسندگان موظفند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع دهی دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند. هنگامی که عین نوشته های پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می گیرد، باید از روش ها و علائم نقل قول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه (" ")، استفاده شود.

  v     نویسنده عهده دار مکاتبات باید نسبت به وجود نام و اطلاعات تمامی نویسندگان و عدم وجود نامی غیر از پژوهشگران مربوطه در انجام پژوهش و تهیه مقاله اطمینان حاصل کند.

  v     نویسنده مسئول مقاله موظف است از اینکه همه نویسندگان مقاله، آنرا مطالعه و نسبت به ارائه آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیده اند، اطمینان حاصل کند. 

  v     ارسال مقاله به منزله آن است که نویسندگان رضایت کلیه پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده اند.

  v     نویسندگان موظفند در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند مجله را در جریان امر قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و /یا مقاله را بازپس گیرند.

  v     به نویسندگان توصیه می شود حداقل تا یکسال پس از چاپ مقاله در مجله، نمونه ها و اطلاعات خام مورد استفاده در تهیه مقاله را جهت پاسخ گویی به انتقادات و سوالات احتمالی خوانندگان مجله حفظ کنند.

  v     هر گونه خطراتی که به واسطه تحقیق، متوجه انسان ها و یا محیط زیست می شود، بایستی به صورت شفاف در مقاله ذکر شده باشد.

  v     از نویسندگان مقالات انتظار می رود در داوری مقالات محققان دیگر در زمینه های تخصصی خود، با مجله همکاری نمایند.

   

  • رفتار غیراخلاقی پژوهش و نشر

  اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در مجله یا پس از آن، وقوع یکی از موارد  ذیل محرز شود، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی  محسوب شده و حق برخورد قانونی برای مجله محفوظ می باشد.

  *        جعل داده ها: عبارت است از گزارش مطالب غیر واقعی و ارائه داده ها یا نتیجه های ساختگی به عنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یا یافته های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه رخ نداده است یا جابجایی نتایج مطالعات مختلف مثالهایی از این تخلف است.

  *       تحریف داده ها: عبارت است از ثبت و ارائه نتایج پژوهش به نحوی که جزئیات اجرای پژوهش یا فرایند جمع آوری داده‌ها دستکاری شود، یا داده هایی حذف یا تغییر یابد، یا برخی نتایج کوچک به منظور پنهان کردن واقعیات بزرگتر بزرگنمایی شود تا نتایج پژوهش در راستای اهداف خاص دنبال گردد یا نتایج ارائه شده مورد تردید قرار نگیرد.

  *        سرقت علمی (Plagiarism): شامل اقتباس نزدیک افکار و عبارات نویسندگان مقالات دیگر، کپی برداری در بیان اندیشه ها، شباهت های ساختاری در نوشتار یا انتساب ایده ها و نتایج دیگران بدون ارجاع مناسب، یا معرفی آن به عنوان یک پژوهش اصیل علمی است.

  *       اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده (نویسندگان) فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

  *        انتساب غیر واقعی: منظور انتساب نویسنده (نویسندگان) به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته اند.

  *        ارسال مجدد یک مقاله، انتشار همپوشان، اضافه کردن "مولف افتخاری" یا حذف "مولف واقعی".