نمایه کلیدواژه ها

ا

 • استخراج حلالی مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

ب

 • باز شیف سالنی مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]
 • بیوجاذب پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

پ

 • پوسته هسته انبه پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

س

 • سل-ژل بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]

ف

 • فلز سنگین پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]

ک

 • کاتیون فلزی " شناسایی و اندازه‌گیری کاتیون‌های فلزی مؤثر در بالا بردن خاکستر قند [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کادمیم (ІІ) پوسته هسته انبه به عنوان بیوجاذب برای حذف کادمیم(ІІ) از محلولهای آبی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-16]
 • کلسیم آلومینات دوپ شده بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]

گ

 • گزینش‌پذیری مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

ل

 • لومینسانس بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]

م

 • مس مطالعه استخراج حلالی مس(II) توسط استخراج‌کننده باز شیف از نوع سالن بیس(2-هیدروکسی‌بنزآلدهید)1،ʹ1-دی‌آمینوبی‌فنیل [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-17]

ی

 • یون فعال شده بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]
 • یون فعال کننده بررسی لومینسانس کلسیم آلومینات سنتز شده به روش سل- ژل با دوپانت کاتیون‌های مس و ‏سدیم ‏ [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 1-10]